Technic Gravure Language
การควบคุมคุณภาพการผลิตซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก
การตรวจวิเคราะห์สีของซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก

การตรวจเช็คสีและเม็ดสกรีนของสี

กระบวนการสร้างภาพในงานพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก เกิดจากการพิมพ์ทับซ้อนกันของสี จนเกิดเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งจะคล้ายคลึงกับการผสมสี เราจะมีการตรวจวิเคราะห์ทุกครั้ง เพื่อให้ภาพที่ลูกค้าต้องการออกมาสวยงามที่สุด รวมไปถึงการตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูล ตำแหน่งของข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การตรวจสอบคุณภาพการบรรจุหีบห่อ

การบรรจุหีบห่อที่มีคุณภาพ

การขนส่งซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตแล้ว หากไม่ให้ความสำคัญอาจทำให้สินค้าได้รับความเสียหายได้ การบรรจุหีบห่อที่ดีต้องสามารถรับแรงกระแทก แรงกดทับได้เป็นอย่างดี การบรรจุหีบห่อและจำนวนสินค้าในแต่ละกล่องจะถูกตรวจเช็คก่อนส่งสินค้าเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

การตรวจเช็ควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆที่นำเข้ามาใช้งาน อาทิ การวัดความหนาบางของฟิล์ม รอยยับ สิ่งสกปรกและอื่นๆ การมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพทำให้เราทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น บรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตออกมาก็มีความสมบูรณ์ ระยะเวลาในกระบวนการต่างๆก็สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำให้บรรจุภัณฑ์ถูกผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพ