Technic Gravure Language
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท ซองเจาะรูสำหรับแขวน
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซองเจาะรูสำหรับแขวน

ซองเจาะรู

ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีการเจาะรูเพื่อให้ซองสามารถ แขวนได้ ถือได้ การใช้งานสามารถใช้ควบคู่กับซองชนิดใดก็ได้ แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างน้ำหนักสินค้ากับความแข็งแรงของซองด้วย