Technic Gravure Language
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท ซองหูหิ้วหรือถุงหิ้ว
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซองหูหิ้วหรือถุงหิ้ว

ถุงหิ้ว

ถุงบรรจุภัณฑ์ที่มีหูสำหรับหิ้วใช้สำหรับใส่ภาชนะหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้คือ น้ำหนักสินค้าและความคงทนของบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง