Technic Gravure Language
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับผักและผลไม้
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เหมาะสมสำหรับผักและผลไม้

กลุ่มอาหารที่เกี่ยวกับผลไม้

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญขึ้นอยู่กับ รูปแบบของการแปรรูปเป็นสินค้า เช่น เครื่องดื่มจะต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทนสูง บางประเภทต้องทนต่อความเย็นได้ อบแห้งจะต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันความชื้นได้ และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น